Dynamické penetrační sondování (DPT)

Dynamické penetrační sondování spočívá ve stanovení odporu zemin v terénu proti dynamickému pronikání zkušebního hrotu. K zarážení penetračního soutyčí je využíván beran definované hmotnosti a výšky pádu. Penetrační odpor se stanovuje jako počet úderů potřebný k zaražení penetrometru do definované hloubky (obvykle 10 cm). Kontinuální záznam je vytvářen v závislosti na hloubce, ale bez odběru vzorků.

Statické penetrační sondování (CPT)

Terénní zkoušky jsou při použití mechanického hrotu prováděny diskontinuálním sondováním v hloubkových intervalech 0,2 m, konstantní rychlostí 2 cm/sec. 

Současně jsou automatickým registračním přístrojem digitálně odečítány a zaznamenávány hodnoty penetračních veličin QC, QS a QT. Z těchto přímo naměřených veličin se vypočtou penetrační charakteristiky qC - měrný odpor na hrotu (MPa), QT - totální penetrační odpor (kN) a FS - měrné plášťové tření (MPa). Velmi důležitou hodnotou je třecí poměr Rf  (%), který se získá podle vzorce Rf = 100(FS/Qst).

Výsledky základních penetračních charakteristik se kvalitativně a kvantitativně vyhodnocují v rámci geotechnické interpretace. Výsledkem jsou geotechnické profily penetračních sond s využitím pojmenování a popisu zemin podle ČSN EN ISO 14688-1 – Geotechnický průzkum a zkoušení.

V rámci kvalitativního vyhodnocení penetračních zkoušek se provádí především rozdělení geologického profilu do vrstev se shodnými nebo velmi podobnými geotechnickými vlastnostmi. Současně je prováděno zatřídění podle technických norem. Litologické vyhodnocení provádíme metodikou podle Robertsona (1986)

V následném kvantitativním vyhodnocení jsou výpočtově, na základě empiricky ověřených korelačních vztahů, stanoveny hodnoty edometrického modulu Eoed, pevnostní charakteristiky, tj. úhel vnitřního tření f a totální soudržnosti cu (ČSN EN 1997-3) a dále hodnoty objemové hmotnosti g a koeficient filtrace K.


Pro interpretaci statických a dynamických penetračních sond využíváme specializovaný software StaticProbing a DynamicProbing od firmy GeoStru s.a. (Itálie). Konečná prezentace výsledků sond je provedena v software Stratigrafie (Geo5 od Fine s.r.o.).