Archivní rešerše a odborné posudky

Díky archivu České geologické služby - Geofondu, je k dispozici unikátní archiv zpráv o geologických průzkumech provedených na území ČR v období minulých asi 60 let.

Při přípravě každého průzkumu zpracujeme nejprve alespoň orientační archivní rešerši, ze které dále vycházíme. Základní znalost geologických poměrů širšího území pomáhá při návrhu nových průzkumných prací.

Pro přípravné fáze projektových prací může v řadě případů postačovat odborný geologický posudek založený na studiu archivních podkladů a geologických map. V některých lokalitách mohou být k dispozici i vcelku podrobné údaje včetně geotechnických dat.

Vrty registrované v archivu jsou zakresleny v mapách vrtné prozkoumanosti. Popisy vrtů i kompletní dokumentace průzkumů jsou dostupné ve studovně Geofondu.

vrtná prozkoumanost

Dalším důležitým podkladem jsou geologické mapy. Pro celé území ČR jsou k dispozici mapy v měřítku 1:50 000. Pro část území jsou k dispozici geologické mapy v měřítku 1:25 000 a ve větších městech pak někdy můžeme nalést i mapy 1:5000.

GeoCR 50

V Geofondu však je možné pro řadu měst a území nalézt podrobnější geologické, hydrogeologické a inženýrsko-geologické mapy.