Inženýrsko-geologický průzkum:

Geologické průzkumy provádíme na celém území ČR i v zahraničí. Nabízíme kompletní inženýrsko-geologický servis v průběhu projektové přípravy i realizace stavby.

Provádíme kompletní inženýrsko-geologický, hydrogeologický a geotechnický průzkum pro každý typ stavby, od rodinného domu po bytový komplex, supermarket nebo průmyslový areál.

Základním cílem inženýrsko-geologického průzkumu je poskytnutí všech údajů o základové půdě (skladbě vrstev hornin a jejich vlastnostech) a režimu podzemních vod v prostoru staveniště tak, aby bylo možné správně a bezpečně navrhnout stavbu.

Každý typ stavby má určité, specifické požadavky, které je třeba zohlednit již v návrhu průzkumných prací, volbou vhodné sondážní metody, programu odběru vzorků a výběru odpovídajících polních zkoušek a laboratorních testů.

Podmínky pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, jejich koordinaci a kontrolu, stanovuje Zákon o geologických pracích č. 62/1988 Sb. v aktuálním znění.