Inženýrsko-geologický průzkum pro komunikace:

Rozsah a konkrétní požadavky na geologický průzkum pro tento typ staveb jsou podrobně specifikovány v technických podmínkách TP 76 - Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace. 

Vyhodnocení průzkumu se řídí především technickou normou ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (2/2010) a množstvím dalších technických a metodických předpisů.

V ideálním případě je geologický průzkum pro pozemní komunikace prováděn  jako více etapový podle následujícího členění. V případě méně náročných nebo menších staveb je možné provádět jej jako jednostupňový. V tomto případě dochází ke spojení úkolů rešerše, předběžného a podrobného průzkumu.

  • Rešerše a orientační průzkum pro projektový stupeň Studie
  • Předběžný průzkum pro DÚR (Dokumentace pro územní rozhodnutí) - provádí se v konkrétní trase a slouží pro její optimalizaci
  • Podrobný průzkum pro DSP (Dokumentace pro stavební povolení) - podává úplný prostorový obraz o inženýrsko-geologických, hydrogeologických a geotechnických poměrech podloží
  • Doplňující průzkum pro DZS (Dokumentace pro zadání stavby) - řeší případné doplňky či místní detaily podrobného průzkumu