Inženýrsko-geologický průzkum pro pozemní stavby:

Hlavním úkolem inženýrsko-geologického průzkumu je zjištění údajů o základové půdě a režimu podzemních vod na lokalitě (staveništi) potřebných k řádnému popisu základních vlastností základové půdy a spolehlivému stanovení charakteristických hodnot parametrů zemin a hornin, které budou použity ve výpočtech při návrhu stavby.

Průzkumné práce musí být provedeny do hloubky předpokládané deformační zóny tak, aby bylo možné sestavit výpočtový model plošného nebo hlubinného základu projektovaných objektů.

Rozsah geologického průzkumu se stanovuje podle příslušné etapy prací a geotechnické kategorie.

Předběžný průzkum:

 • archivní a mapová rešerše (archiv ČGS - Geofond, příslušný Stavební úřad, podnikový archiv)
 • rekognoskace terénu a případné zhodnocení výkopů v okolí
 • předběžné posouzení základových poměrů
 • naplánování podrobného stavebně-geologického průzkumu

Podrobný průzkum:

Musí být spolehlivým způsobem rozpoznány vlastnosti a uspořádání všech základových půd (zemin a hornin) majících vztah k navrhované stavbě nebo které jsou jí ovlivněny.

Cílem průzkumných prací je především stanovení a zjištění:

 • geologické stratigrafie - identifikace a popis vrstev zemin a hornin v podzákladí stavby
 • hydrogeologických poměrů lokality a režimu podzemních vod ve vztahu k zakládání staveb
 • pevnostních a deformačních charakteristik zemin a hornin v podzákladí stavby
 • únosnosti základových půd
 • možné agresivity základových půd a podzemních vod na stavební hmoty
 • propustnosti zemin
 • namrzavosti zemin
 • stabilita území 

Dohled na stavbě:

 • kontrola platnosti projektových předpokladů
 • zjištění rozdílů mezi skutečnými a předpokládanými základovými poměry
 • geotechnické a geologické konzultace na stavbě
 • spolupráce při výběru a provádění geotechnických zkoušek (ověřování kvality podloží, násypů apod.)