Projekt geologických prací


projektGeologické práce, tedy každý geologický průzkum, se provádí podle schváleného projektu geologických prací, který stanovuje především cíl geologických prací a určuje metodický a technický postup jejich odborného, ekonomického a bezpečného provádění. Součástí projektu je cenový rozpočet geologických prací.

Při přípravě průzkumu a projektování geologických prací se vychází ze zhodnocení výsledků a poznatků získaných dřívějšími geologickými pracemi. Přitom se zjišťuje, zda se geologické práce nedotýkají zájmů chráněných zvláštními předpisy.

Projekt geologických prací obsahující strojní vrtné práce hlubší než 30 m nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesahuje 100 m, je zpracovatel povinen zaslat krajskému úřadu, v jehož správním obvodu mají být práce spojené se zásahem do pozemku prováděny, a to nejméně 30 dní před zahájením prací spojených se zásahem do pozemku. Krajský úřad se k projektu do 30 dnů vyjádří z hlediska zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. V odůvodněných případech může zadavateli uložit opatření expertního posouzení Českou geologickou službou, biologického hodnocení nebo jiného odborného posouzení nebo podkladu. V takovém případě se zahájení těchto prací na přiměřenou dobu odloží.

V případě průzkumů menšího rozsahu je projekt prací v podstatě cenovou nabídkou (CN) se specifikací rozsahu průzkumných prací, popisem použitých průzkumných technologií, plánovaném počtu odběrů vzorků zemin a podzemní vody, specifikací laboratorních zkoušek mechaniky zemin, případně hornin a chemických analýz.