Inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářské stavby:

Průzkumné práce pro stavby tohoto typu se řídí především technickými normami ČSN 75 2310 - Sypané hráze, ČSN 75 2410 - Malé vodní nádrže a ČSN 75 3310 - Odkaliště.

Průzkum musí pečlivě a detailně zhodnotit inženýrsko-geologické a hydrogeologické poměry v podzákladí i širším okolí hráze. Posuzuje se únosnost podloží hráze včetně možného sedání. Musí být stanoveny propustnosti vrstev podzákladí i propustnost materiálů určených pro hráz. Dále se obvykle posuzují stability svahů v zátopovém území.

V případě rekonstrukce starších rybníků a nádrží je obvykle třeba posuzovat chemické složení kalů a jejich ekologickou nezávadnost.